Порядок оскарження

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
30.06.2011  № 987/11-р

ПОРЯДОК
складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації

І. Загальні положення

1.1. Порядок складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації (далі – Порядок) поширюється на всі запити на інформацію, що отримані райдержадміністрацією відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон).

1.2. Запит на інформацію – це прохання особи до райдержадміністрації надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

1.3. Запитувач має право звернутися до райдержадміністрації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

1.4. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватись в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, факсом, електронною поштою) на вибір запитувача.

1.5. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію районної державної адміністрації відповідає за реєстрацію (крім запитів, які надійшли поштою та факсом), опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію та надання консультацій під час оформлення запитів.

ІІ. Оформлення запиту на інформацію

2.1. Письмовий запит на інформацію, запит, надісланий поштою, факсом, електронною поштою, подається в довільній формі або шляхом заповнення форми запиту на інформацію та має містити:

  • ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електрон­ної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст докумен­та щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

2.2. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації, зазначеної у підпункті 2.1 Порядку, відповідно до частини 1 статті 22 Закону є підставою для відмови в наданні інформації, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений Законом термін.

2.3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

ІІІ. Подання запиту на інформацію

3.1. Запити на інформацію приймаються райдержадміністрацією у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по четвер – з 09.00 до 18.15, у п’ятницю – з 09.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00).

3.2. Письмові запити на інформацію, надіслані поштою, запити, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, реєструються в загальному відділі апарату райдержадміністрації та невідкладно (протягом однієї години з моменту отримання) передаються на розгляд керівництву райдержадміністрації з направленням копій відповідальній особі з питань запитів на інформацію.

Прийом факсограм здійснюється загальним відділом апарату райдержадміністрації.

3.3. Запити на інформацію можуть надсилатися на електронну адресу райдержадміністрації “іnfozapyt-rda.km@ukr.net”. Відповідальна особа з питань запитів на інформацію періодично (але не рідше ніж 2 рази протягом робочого дня – о 09.00, 14.00) перевіряє наявність надходження нових запитів на зазначену електронну адресу.

3.4. Запити на інформацію у телефонному режимі приймаються та оформлюються відповідальною особою з питань запитів на інформацію за спеціально визначеними для цього номерами телефонів. Відповідальна особа приймає запит, викладений за телефоном, і на його підставі заповнює реєстраційно-контрольну картку вхідного документа, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у підпункті 2.1 Порядку, дати прийняття запиту. В аналогічному порядку здійснюється прийом запитів на інформацію, поданих в усній формі.

3.5. При зверненні із запитом на інформацію за телефоном структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату (управління, відділи, сектори тощо) переадресовують запитувача за телефоном відповідальної особи з питань запитів на інформацію.

3.6.  Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

3.7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номеру запиту. Така копія повертається запитувачу.

ІV. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації

4.1. Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, вищого органу або суду в поряд­ку, визначеному законодавством.

4.2. Запитувач має право оскаржити:

4.2.1. Відмову в задоволенні запиту на інформацію.

4.2.2. Відстрочку задоволення запиту на інформацію.

4.2.3. Ненадання відповіді на запит на інформацію.

4.2.4. Надання недостовірної або неповної інформації.

4.2.5. Несвоєчасне надання інформації.

4.2.6. Невиконання райдержадміністрацією обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону.

4.2.7. Інші рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

4.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.